Praza de arquitecto/a técnico/a

| compartir:

Inicio do prazo de presentación

Fin do prazo de presentación

MODIFICACIÓN DATA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL

Publícase a resolución pola que se convoca aos membros do tribunal cualificador para o vindeiro día 30 de novembro de 2023, ás 13.00 horas, na Sala de Xuntas do Concello, aos efectos de constitución do tribunal.

Consulta aquí a resolución.

Publicado en teo.gal o 20 de novembro de 2023.

LISTAS DEFINITIVAS PRAZA ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

Apróbase a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo para o nomeamento, persoal funcionario de carreira, dunha/dun (1) arquitecta/o técnica/o, correspondente á Oferta de emprego público de 2022.

Así mesmo, apróbase a modificación do tribunal e a convócase para a súa constitución

Consulta aquí a resolución.

Publicado en teo.gal o 27 de outubro de 2023.

LISTAS PROVISIONAIS PRAZA ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

Publícanse a lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso para a contratación, en réxime de funcionario/a de carreira, dunha praza de arquitecto/a técnico/a, mediante o sistema de concurso-oposición. 

Consulta aquí a lista provisional

De conformidade co previsto na base sexta das Bases reguladoras deste proceso selectivo, as persoas aspirantes excluídas ou as omitidas na relación de persoas admitidas e excluídas disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello para reclamacións ou corrección de defectos.

O prazo de reclamación, abrangue do venres 17 de febreiro ao 3 de marzo, ambos os dous incluídos.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non corrixisen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídas na relación de admitidas, serán definitivamente excluídas do proceso selectivo. De non se presentar reclamacións ou correccións dentro deste prazo, a lista provisional de persoas admitidas e excluídas elevarase a definitiva.

Respecto da documentación non presentada e que figura como causa de exclusión lémbrase a seguinte información:

  • Presentarase a instancia empregando o modelo oficial publicado na páxina web e que podes descargar premendo aquí ou o publicado no Boletín Oficial da Provincia.
  • En  canto á relación de méritos, deberá presentarse a mesma nun documento indicando nome e apelidos da persoa aspirante, DNI e detallarase a documentación que se presentou ao respecto: cursos, contratos, tomas de posesión, vida laboral, etc.

Publicado en teo.gal o 16 de febreiro de 2023. 

ANUNCIO NO BOE DA CONVOCATORIA PARA A PRAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. APERTURA DE PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

O BOE número 313 do 30 de decembro publica o anuncio da  da convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por funcionario/a de carreira, dunha (1) praza de arquitecto/a técnico/a.

Consulta aquí o anuncio completo. 

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña, número 229, de 2 de decembro de 2022, publicáronse íntegramente as bases que rexerán a convocatoria para proveer unha praza de Arquitecta/o Técnica/o, funcionaria/o de carreira, a cubrir polo sistema de concurso-oposición.

Publicouse o anuncio da citada convocatoria no Diario Oficial de Galicia, núm. 245, de 27 de diciembre de 2022.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

O prazo para a presentación de instancias para participar no proceso vai do 2 de xaneiro ao 30 de xaneiro de 2023. 

Decarga aquí a instancia para participar no proceso selectivo. 

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no taboleiro de anuncios da corporación, na páxina web municiapl e no portal de transparencia do Concello de Teo.

Publicado en teo.gal o 30 de decembro de 2022. 

ANUNCIO NO DOG DA CONVOCATORIA E BASES PARA A PRAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. 

O DOG número 245 do 27 de decembro publica o ANUNCIO da convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por funcionario/a de carreira, dunha (1) praza de arquitecto/a técnico/a.

Consulta aquí o anuncio completo

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Publicado en teo.gal o 27 de decembro de 2022.

CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES DA PRAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

Publícase no BOP nº 229 do 2 de decembro de 2022 unha corrección de erros do anuncio publicado no BOP núm. 201 do 24.10.2022, relativo á convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por funcionario/a de carreira, dunha (1) praza de de arquitecto/a técnico/a (OEP 2022)

Advertido erro no anuncio publicado no BOP número 201 do día 24 de outubro de 2022, relativo á convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por funcionario/a de carreira, dunha (1) praza de arquitecto/a técnico/a correspondente á oferta de emprego público 2022, a Resolución da Alcaldía nº 1552/2022, de 25 de novembro procedeu á corrección de erros no relativo á puntuación da fase de concurso, quedando a redacción das bases segundo consta no Anexo. 

Podes consultar o anuncio completo premendo aquí

Publicado en teo.gal o 2 de decembro de 2022. 

CONVOCATORIA E BASES PARA A PRAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. 

O BOP número 201 do 24 de outubro de 2022 publica o anuncio da convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por funcionario/a de carreira, dunha (1) praza de arquitecto/a técnico/a correspondente á oferta de emprego público 2022.

A Resolución da Alcaldía do Concello de Teo nº 1322/2022, de 18 de outubro, aprobou as bases e a convocatoria para a contratación, en réxime funcionarial, pola quenda de acceso libre, dunha (1) praza de arquitecto/a técnico/a, mediante o sistema de concurso – oposición.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio da devandita Resolución no Boletín Oficial do Estado e no Portal de Transparencia deste Concello.

Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria que podes consultar premendo aquí

Publicado en teo.gal o 24 de outubro de 2022.