O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Nomeamento de membros e delegacións na Xunta de Goberno Local, dos/as concelleiros/as e da tenente de alcalde

De acordo co disposto nos artigos 44 e 46 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de Novembro, polo que aproba o Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime xurídico das Entidades Locais (ROF), e demáis normativa aplicable, publícanse as Resolucións da alcaldía, de data 3 de xullo de 2019, relativas ao nomeamento de membros e delegacións na Xunta de Goberno Local, delegacións nos/as concelleiros/as e nomeamento de tenente de alcalde.

Pode consultar os nomeamentos:

Delegación concelleiros/as

Nomeamento membros Xunta de Goberno Local

Nomeamento de tenente de alcalde

Publicado en teo.gal o 5 de xullo de 2019