O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Proposta de asignación de nicho.

| compartir:

Inicio do prazo de presentación

ADXUDICACIÓN DE NICHO

Publícase a adxudicación do nicho Bloque 2 Nicho 25A a Niurka Formoso Álvarez. 

Adxudícase a concesión do uso privativo do nicho 25 A do bloque 2 a D.ª Niurka Formoso Álvarez, polo prazo de 75 anos, con arranxo ao prego de condicións aprobado mediante Decreto da Alcaldía do 15 de marzo de 2012, ao Regulamento do cemiterio municipal e demais normativa aplicable, con efectos do 22 de xullo de 2022.

Consulta aquí a adxudicación

Publicado en teo.gal o 8 de xuño de 2023. 

PROPOSTA DE ASIGNACIÓN DE NICHOS

María López Álvarez, alcaldesa acctal do Concello de Teo, tomando en consideración a adxudicación de nichos e panteóns no Cemiterio Municipal de Teo realizada tralo procedemento de concesión, e a prioridade determinada pola data de solicitude e os criterios de distribución adoptados PROPÓN: Que a Dna Niurka Formoso Álvarez lle sexa asignado o nicho Bloque 2 Nicho 25A. 

Consulta aquí a proposta

Publicado en teo.gal o 22 de xullo de 2022.